PRIVACYBELEID VAN Stichting Plusbus Halsteren-Lepelstraat

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Plusbus Halsteren-Lepelstraat (hierna: “De Plusbus” ) verwerkt van haar donateurs, sponsoren, klanten, contactpersonen van klanten, vrijwilligers of andere geïnteresseerden. Indien u klant of vrijwilliger wordt van De Plusbus, een donatie doet of sponsor bent of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Plusbus, Laageinde 14 4614PW Bergen op Zoom, telefoonnummer 0164 651020, KvK nummer 62008781. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via telefoonnummer 0164-683234.

2. Welke gegevens verwerkt De Plusbus en voor welk doel

 1. In het kader van een werkbare situatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) achternaam, geslacht
  b) adresgegevens, telefoonnummer
  c) e-mailadres
  d) bankrekeningnummer
  e) geboortedatum
  f) geldigheidsdatum rijbewijs van vrijwillige chauffeurs.
 2. De Plusbus verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) om de organisatie te kunnen laten functioneren
  b) voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten en het versturen van berichten van persoonlijke aard bij bijzondere gebeurtenissen zoals feestdagen, verjaardagen ziekte of overlijden.
  c) om betalingen (van afgenomen diensten) af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen

De Plusbus verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op uw uitdrukkelijk verzoek verwijderd en vernietigd uit de bestanden van De Plusbus. Dit alles uiterlijk binnen drie maanden na indiening van het verzoek, tenzij wettelijke bepalingen anders vereisen. In alle andere gevallen bepaald De Plusbus wanneer tot opschoning van gegevens wordt overgegaan.

4. Beveiligingsmaatregelen

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Plusbus passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Alle vrijwilligers van De Plusbus zijn akkoord gegaan dat alle hen ter beschikking staande informatie met betrekking tot De Plusbus over donateurs, sponsoren, klanten, contactpersonen van klanten, andere vrijwilligers dan zij zelf en andere geïnteresseerden, als vertrouwelijk wordt beschouwd en dus strikt geheim wordt gehouden voor derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via het secretariaat van De Plusbus kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Plusbus zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop De Plusbus uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van De Plusbus.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat via www.plus-bus.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.